Tax Medica

tel: +48 730 219 319   e-mail: biuro@taxmedica.pl

Z reguły usługi medyczne są zwolnione z podatku VAT, a podatnicy świadczący takie usługi nazywani są nievatowcami. Jednakże lekarze, którzy prowadzą swoje indywidualne lub grupowe praktyki zarejestrowane w RPWDL, nie będący jednocześnie czynnymi podatnikami podatku VAT, w przypadku nabycia usług od kontrahenta spoza Polski (np.  Facebook, Google), mają obowiązek wykazania i uiszczenia tego podatku.

Mówiąc o nabyciu/imporcie usług ustawodawca ma na myśli sytuację, w której są spełnione jednocześnie dwa warunki:

  1. Usługodawcą jest kontrahent zagraniczny, który nie ma miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski, a usługobiorca kupuje od niego usługę;
  2. Usługobiorca zamieszkuje lub prowadzi działalność na terytorium Polski.

W takim przypadku miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący nabywcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, dlatego obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu tej transakcji spoczywa na nabywcy usługi. Zatem dla lekarza prowadzącego praktykę lekarską w Polsce miejscem opodatkowania importu usług będzie Polska.

Oznacza to, że nievatowcy pomimo zwolnienia z VAT i braku obowiązku rejestracji do celów podatku VAT, będą zobowiązani dokonać opodatkowania transakcji importu usług. Będzie się to wiązało z naliczeniem podatku VAT od wartości transakcji i uiszczenia go do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca po miesiącu powstania obowiązku podatkowego w VAT

W przypadku, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej, należy dokonać jej przeliczenia na złote polskie z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego lub dnia wystawienia faktury – w zależności co miało miejsce jako pierwsze.

Oprócz powyższego podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązany jest do dokonania rejestracji do VAT UE. Rejestracji tej dokonuje się na wniosku VAT-R.

Następnie transakcje importu usług wykazuje on w deklaracji VAT-9M, składanej za okres w którym miał miejsce import usług.

Ze względu na to, że nievatowiec nie ma prawa do odliczania podatku VAT, właściwie udokumentowana zapłata powyższego podatku będzie stanowiła jego koszt uzyskania przychodu. Niestety z uwagi na ustawowe regulacje będzie ona kosztem tylko u podatników opodatkowanych skalą podatkową, podatkiem liniowym bądź podatkiem CIT.

Należy podkreślić, że forma opodatkowania podatkiem dochodowym prowadzonej działalności nie ma znaczenia w kontekście importu usług. Każda transakcja spełniająca wymienione na początku warunki, powinna być wykazana w deklaracji VAT-9M

Jaki import usług pojawia się najczęściej u naszych klientów?

Ostatnim zagadaniem, na który należy zwrócić uwagę  przy imporcie usług jest podatek u źródła (WHT) stosowany do usług reklamowych od Facebooka i Google. Niemniej jest to temat na oddzielny artykuł, który pojawi się w najbliższym czasie.

Reasumując – podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT przy imporcie usług od zagranicznego kontrahenta będą zobowiązani do wykazania i zapłaty podatku VAT z tytułu tej transakcji, a kwota niniejszego podatku będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

 

Patrycja Sawicka

Biuro TAX Medica Księgowość dla Lekarzy

Nieważne skąd jesteś, obejmiemy opieką księgową Twoją praktykę

Zaufało nam już ponad 1000 lekarzy z całej Polski!